Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Comparison of math Web publishing options

Comparison of math Web publishing options: Publishing math on the Web can be a challenge. Here's a comparison of MathJax, ASCIIMathML, KaTeX and other math publishing solutions.Μόνο το Mathjax καταφέραμε να λειτουργήσουμε εύκολα χρησιμοποιώντας το σχετικό script στην κεφαλίδα του template.

MathJax on Blogger Προσθήκη MathJax Latex στο Blogspot - Blogger

Πλήρεις οδηγίες εδώ: MathJax on Blogger - Web Applications Stack ExchangeΣύντομα κάνουμε τα εξής:

1) Ιδιότητες -> ΘΕΜΑ2) Επεξεργασία HTML3)Εύρεση κειμένου </head> και επικόλληση ακριβώς πριν αυτού:

<script src='http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js' type='text/javascript'>
MathJax.Hub.Config({
 extensions: [&quot;tex2jax.js&quot;,&quot;TeX/AMSmath.js&quot;,&quot;TeX/AMSsymbols.js&quot;],
 jax: [&quot;input/TeX&quot;, &quot;output/HTML-CSS&quot;],
 tex2jax: {
     inlineMath: [ [&#39;$&#39;,&#39;$&#39;], [&quot;\\(&quot;,&quot;\\)&quot;] ],
     displayMath: [ [&#39;$$&#39;,&#39;$$&#39;], [&quot;\\[&quot;,&quot;\\]&quot;] ],
 },
 &quot;HTML-CSS&quot;: { availableFonts: [&quot;TeX&quot;] }
});
</script>
4) Στη συνέχεια στη νέα δημοσίευση γράφουμε τον κώδικα Latex μεταξύ $, $ και θα εμφανιστεί το Latex, όχι στην προεπισκόπηση.